Avdelningsstadgar

Om ossRFSL

Dessa avdelningsstadgar antogs av RFSL:s kongress 140502-0504. Avdelningsstadgarna gäller för alla avdelningar samt dess verksamheter och ska gälla för alla föreningar som ansluts till förbundet RFSL som avdelningar.

Om en avdelning vill att stadgarna ska avvika från de ordinarie avdelningsstadgarna genom tillägg kan avdelningen, enligt § 9.3, anta sådana tillägg, vilka ska skickas till förbundsstyrelsen för kännedom.

§ 1 Föreningens namn

§  1.1 Föreningens namn är RFSL Blekinge

§ 2 Tillhörighet

§ 2.1 RFSL Blekingeär en ideell förening och en avdelning inom RFSL – Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners och queeras rättigheter.

§ 2.2 Avdelningen är partipolitiskt och religiöst obunden.

§ 3 Syfte, ändamål och verksamhet

§ 3.1 Avdelningens syfte och ändamål är att verka för ett samhälle präglat av mångfald, öppenhet och respekt för människors olikheter, där alla människor, oavsett sexuell läggning och könsidentitet och oavsett hur de väljer att uttrycka denna läggning eller identitet, har lika rättigheter och skyldigheter, lika värde samt lika möjligheter att leva och verka.

§ 3.2 Avdelningen ska bedriva politik, informationsverksamhet, social verksamhet och stödjande verksamhet, i den mån avdelningen har möjligheter och resurser till, för homosexuella, bisexuella, transpersoner och personer med queera uttryck och identiteter. Dessa verksamheter ska stämma överens med RFSL:s principprogram, RFSL:s stadgar, beslut som fattas av RFSL:s kongress, samt övriga styrdokument.

§ 4 Medlemskap

§ 4.1 Avdelningen består av medlemmar som erkänner avdelningens och förbundets syfte och ändamål samt betalar medlemsavgift.

§ 4.2 Medlemsavgiften fastställs av RFSL:s ordinarie kongress.

§ 4.3 Avdelningsstyrelsen kan utesluta en medlem som allvarligt skadat avdelningens verksamhet eller anseende eller om andra allvarliga skäl finns. Ett sådant beslut fattas av styrelsen med två tredjedelars majoritet och under sluten omröstning. Medlemmen måste ges tillfälle att yttra sig inför styrelsen innan beslut om uteslutning fattas. Medlemmen har rätt att överklaga beslutet på nästkommande årsmöte.

§ 4.4 Varje medlem i avdelningen har rätt att närvara, yttra sig och komma med förslag vid årsmöte och extra årsmöte samt avlämna motioner till ordinarie årsmöte.

§ 5 Organisation

§ 5.1 Årsmöte

§ 5.1.1 Avdelningens högsta beslutande organ är årsmötet.

§ 5.1.2 Årsmötet ska hållas senast före 31 mars varje år.

§ 5.1.3 Medlemmarna ska ha fått sin kallelse till årsmötet senast sex veckor före årsmötet.

§ 5.1.4 Kallelsen ska innehålla uppgifter om datum, tid och plats för mötet samt dagordning. Om årsmötet ska ta upp förändringar av stadgarna ska det framgå av kallelsen.

§ 5.1.5 Motioner till årsmötet ska ha kommit till styrelsen senast fyra veckor före årsmötet.

§ 5.1.6 Handlingar för ärenden som ska behandlas vid årsmöte ska vara tillgängliga för medlemmarna senast två veckor före årsmötet.

§ 5.1.7 Vid årsmötet ska följande frågor behandlas:

 1. Årsmötets öppnande
 2. Fastställande av röstlängd
 3. Fråga om årsmötet är stadgeenligt utlyst
 4. Val av årsmötespresidium
 5. Mötesordförande
 6. Mötessekreterare
 7. Val av protokolljusterare
 8. Val av rösträknare
 9. Fastställande av dagordningen
 10. Styrelsens verksamhets- och ekonomiska berättelse
 11. Revisorernas berättelse
 12. Fastställande av resultat- och balansräkning
 13. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 14. Propositioner
 15. Motioner
 16. Fastställande av verksamhetsplan och budget för verksamhetsåret
 17. Val:
 18. Styrelse
 19. Fastställande av mandatperiod och antalet ledamöter i styrelsen
 20. Ordförande

iii. Kassör

 1. Övriga ordinarie ledamöter**
 2. Ersättare
 3. Kongressombud
 4. Valberedning
 5. Revisorer
 6. Eventuella arbetsgrupper och övriga förtroendevalda
 7. Övriga frågor (ej beslutsfrågor)
 8. Mötets avslutande.

**vid val av övriga ledamöter kan även t.ex. vice ordförande, sekreterare eller andra benämnda ledamotsposter utses

§ 5.2 Extra årsmöte

§ 5.2.1 Styrelsen ska kalla till extra årsmöte om den själv finner det nödvändigt.

§ 5.2.2 Styrelsen ska kalla till extra årsmöte om någon av avdelningens revisorer eller förbundets revisorer så begär.

§ 5.2.3 Det extra årsmötet får endast behandla den eller de frågor som föranlett mötet, vilket ska framgå i kallelsen.

§ 5.2.4 Styrelsen ska kalla till extra årsmöte om en tiondel av avdelningens medlemmar så begärdock minst tio stycken. Om avdelningen har färre än tio medlemmar, krävs att hälften av medlemmarna begär det.

§ 5.2.5 Ett extra årsmöte ska hållas senast fem veckor efter det att begäran om detta kommit in till styrelsen.

§ 5.2.6 Ett extra årsmöte får inte hållas förrän minst två månader efter det att ett ordinarie årsmöte eller extra årsmöte senast hölls. Detta gäller inte om det begärts av en revisor vid granskande verksamhet.

§ 5.2.7 Medlemmarna ska ha fått sin kallelse till extra årsmötet senast två veckor före årsmötet.

§ 5.2.8 Kallelsen ska innehålla uppgifter om datum, tid och plats för mötet. Kallelsen ska också innehålla dagordningen för mötet.

§ 5.2.9 På extra årsmötet ska följande frågor behandlas.

 1. Årsmötets öppnande
 2. Fastställande av röstlängd
 3. Fråga om årsmötet är stadgeenligt utlyst
 4. Val av årsmötespresidium
 5. Mötesordförande
 6. Mötessekreterare
 7. Val av protokolljusterare
 8. Val av rösträknare
 9. Fastställande av dagordningen
 10. Den eller de frågor som föranlett det extra årsmötets utlysande
 11. Övriga frågor (ej beslutsfrågor)
 12. Mötets avslutande

§ 5.3 Styrelsen

§ 5.3.1 Styrelsen väljs av årsmötet. Styrelsen är avdelningens näst högsta beslutande organ.

§ 5.3.2 Styrelsen ska bestå av ett udda antal ledamöter, minst fem och max 13, inklusive ordförande, kassör och eventuella andra benämnda poster. Till styrelsen kan även väljas ersättare för ledamöter. Mångfald, vad gäller exempelvis sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck, hälsa, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsförmåga, ålder och socioekonomisk bakgrund, ska eftersträvas så långt det är praktiskt möjligt.

§ 5.3.3 Styrelsen leder föreningsverksamheten och ansvarar för avdelningens ekonomi. Styrelsen ska också verkställa och följa upp de beslut som årsmötet har fattat.

5.3.4 Styrelsen ska ha minst sex protokollförda möten om året.

§ 5.3.5 För att styrelsen ska få fatta beslut måste alla styrelseledamöter ha kallats till mötet i vederbörlig ordning senast sju dagar innan mötet och antalet närvarande styrelsemedlemmar måste vara minst hälften av det totala antalet ordinarie ledamöter.

§ 5.3.6 Under styrelsemöten har avdelningens medlemmar rätt att närvara, yttra sig och att lämna förslag. Detta gäller inte om styrelsen beslutar annat för behandling av särskilt ärende.

§ 5.3.7 Beslut taget per capsulam ska protokollföras och ska tas upp vid nästa styrelsemöte.

§ 5.3.8 Endast den som är medlem i avdelningen kan bli vald som styrelsemedlem.

§ 5.3.9 En person som är anställd av avdelningen eller som är valberedare eller revisor i avdelningen kan inte vara styrelsemedlem.

§ 5.3.10 Ordförande kallar till styrelsens möten. Denna uppgift kan delegeras.

§ 5.3.11 Styrelsen ansvarar för att till årsmötet överlämna verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse över avdelningens verksamhet under det gångna verksamhetsåret.

§ 5.3.12 Styrelsen ansvarar för att till årsmötet överlämna en verksamhetsplan och budget för nästa verksamhetsår.

§ 5.3.13 Styrelsen kan adjungera personer antingen för enskilda ärenden, helt möte eller längre tid

§ 6 Beslut 

§ 6.1 Beslut fattas med enkel majoritet utom då annat anges. Vid personval ska relativ majoritet tillämpas.

§ 6.2.1 Vid personval ska omröstningen vara sluten om någon begär det.

§ 6.2.2 Sluten omröstning kan tillämpas av årsmötet i andra frågor än personval om en enkel majoritet röstar för det. Det är inte möjligt för styrelsen eller andra organ i avdelningen att tillämpa sluten omröstning i andra frågor än vid personval.

§ 6.3 Om två alternativ får lika många röster har ordföranden för mötet en utslagsröst. Detta gäller dock inte vid årsmöten, personval eller vid sluten omröstning. Vid lika röstetal i de fallen avgörs frågan i stället genom lottning.

§ 6.4 Det är aldrig tillåtet att rösta genom fullmakt.

§ 7 Förvaltning 

§ 7.1 Avdelningens verksamhets- och räkenskapsår är 1 januari – 31 december.

§ 7.2 Styrelsemedlemmar kan av styrelsen väljas till firmatecknare.

§ 7.3 Firma ska tecknas av två i förening på ett sådant sätt som styrelsen bestämmer.

§ 7.4 Styrelsen eller firmatecknare har rätt att meddela begränsade fullmakter, exempelvis för bank- och postärenden.

§ 8 Revision 

§ 8.1 Avdelningen ska ha minst två revisorer. Anlitas auktoriserad revisor krävs endast en.

§ 8.2 Revisorerna ska fortlöpande under verksamhetsåret granska styrelsens och eventuella arbetsgruppers arbete och förvaltning.

§ 8.3 Avdelningens eller förbundets revisorer har rätt att omedelbart få ta del av alla handlingar som rör avdelningen.

§ 8.4 Bokslutet ska ha kommit till revisorerna senast fyra veckor innan årsmötet.

§ 8.5 Revisorerna ska inför ordinarie årsmöte upprätta revisionsberättelse över det gångna verksamhetsåret. Revisionsberättelsen ska innehålla förslag till årsmötet om avdelningens avgående styrelse ska beviljas ansvarsfrihet eller inte. Revisorerna ska även yttra sig över styrelsens förslag till hantering av resultat- och balansräkning.

§ 8.6 Revisionsberättelse ska ha kommit till styrelsen senast tre veckor före ordinarie årsmöte.

§ 9 Stadgetolkning och ändring av stadgarna 

§ 9.1 För avdelning gäller de avdelningsstadgar som kongressen har beslutat. Ändring av avdelningsstadgar beslutas på förbundskongress med enkel majoritet bland närvarande röstberättigade ombud. För ändring av § 1, § 2, § 3, § 9 och § 10 krävs beslut med två tredjedelars majoritet bland närvarande röstberättigade ombud eller beslut med enkel majoritet på två på varandra följande ordinarie förbundskongresser. Kongressens ändringar av avdelningsstadgarna gäller utan att avdelning bekräftar dessa.

§ 9.2 Avdelningens årsmöte kan anta lokala tilläggsstadgar. Dessa tilläggsstadgar får inte stå i strid med eller upphäva innehållet i dessa avdelningsstadgar. Tilläggsstadgar ska skickas till förbundsstyrelsen.

§ 9.3 För antagande och/eller upphävande av tilläggsstadgar krävs beslut på avdelningens ordinarie årsmöte med två tredjedelars majoritet av de röstberättigade eller beslut med enkel majoritet på två på varandra följande ordinarie årsmöten.

§ 9.4 Förbundsstyrelsen avgör tvister i avdelningen rörande tolkning av dessa stadgar och eventuella tilläggsstadgar.

§ 10 Upplösning av avdelningen 

§ 10.1 Beslut om avdelningens upplösning kan endast fattas vid två på varandra följande årsmöten, varvid det ena ska vara ordinarie. Beslutet måste stödjas av minst två tredjedelar av de röstberättigade.

§ 10.2 Föreningen kan inte upplösas om minst tio av avdelningens medlemmar motsätter sig detta. Vid ett medlemsantal mindre än tio stycken, så kan föreningen inte upplösas om minst hälften av medlemmarna motsätter sig detta.

§ 10.3 Avdelningens medel och tillgångar ska efter upplösningen tillfalla Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners och queeras rättigheters (RFSL).

§ 10.4 Avdelningen kan inte lämna förbundet RFSL om minst tio medlemmar motsätter sig detta. Vid ett medlemsantal mindre än tio stycken, så kan avdelningen inte lämna förbundet RFSL om minst hälften av medlemmarna motsätter sig detta.

Begreppsförklaringar 

Per capsulam:
Skyndsamt beslut som tas utan att styrelsemedlemmarna samlas för ett fysiskt styrelsemöte som kallats till på förhand. Oftast tas ett sådant beslut via telefon eller e-post. Denna typ av beslut tas bara när frågan inte kan vänta till nästa styrelsemöte och det inte heller finns tid att samlas till ett extrainkallat styrelsemöte. Per Capsulam-beslut förs lämpligtvis in i nästa styrelsemötes protokoll och regleras av en arbets- och delegationsordning.

Enkel majoritet:
Med enkel majoritet menas mer än hälften av antalet lämnade röster. Detta är det vanligaste sättet att fatta demokratiska beslut på.

Kvalificerad majoritet:
Med kvalificerad majoritet menas att en viss procent av röstetalen, högre än den vid enkel majoritet, måste uppnås för att ett beslut ska gå igenom, t.ex. två tredjedelars eller tre fjärdedelars majoritet.

Relativ majoritet:
Med relativ majoritet menas att den eller de som har fått högsta antalet röster är vald/a oavsett hur dessa röster förhåller sig till antalet lämnade röster. Används i regel vid personval och inte i sakfrågor.